• Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun dengan sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya.

 • unsur-unsur dari suatu kebulatan ilmu pengetahuan :
 1. pengetahuan
 2. tersusun secara sistematis
 3. menggunakan pemikiran
 4. bersifat objektif
pengetahuan –> kesan dalam pemikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indranya yang didapat memalui fakta
pemikiran –> memikirkan sesuatu dengan mengguanakan otak namun masih secara subjektif
 •  Teknologi dan Kemiskinan
teknologi adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan ke dalam seni industri serta oleh karenanya mencangkup alat-alat yang memungkinkan terlaksananya efisiensi tenaga kerja menurut keragaman kemampuan.

Sebenarnya adalah suatu hal yang kontradiktif. Teknologi diterapkan oleh manusia demi kesejahteraan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, artinya menciptakan dan mencarikan kesenangan manusia, melindungi dari malapetaka kelaparan, dari bahaya kekejaman alam dan mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Kemiskinan adalah kekurangan materi, dikaitkan dalam arti yang lebih luas, yaitu kemiskinan materi, kemiskinan sosial dan kemiskinan spiritual,. Untuk suatu kehidupan yang serasi, ia harus berada  dalam keseimbangan dengan ketiga dunia itu. seringkali perubahan teknologi sangat cepat sedangkan manusianya sendiri tidak mampu untuk mengimbanginya, sehingga terganggunya keseimbangan materi, sosial dan spritual yang menjadi sebab utama timbulnya kemiskinan dalam arti yang luas.

 • Faktor-faktor timbulnya kemiskinan:
 1. pendidikan yang terlampau rendah
 2. malas bekerja
 3. keterbatasan sumber daya alam
 4. terbatasnya lapangan kerja
 5. keterbatasan modal
 6. beban keluarga
 • golongan-golongan miskin yang tidak terjamah oleh hasil pembangunan karena:
 1. ketimpangan dalam peningkatan pendidikan
 2. ketidakmerataan kemampuan untuk berpartisipasi
 3. ketidakmerataan pemilikan alat-alat produksi
 4. ketidakmerataan kesempatan terhadap modal dan kredit yang ada
 5. ketidakmerataan menduduki jabatan-jabatan
 6. ketidakmerataan mempengaruhi pasaran
 7. ketidakmerataan kemampuan menghindari musibah, wabah, bencana alam, kecelakaan, dsb
 8. laju pertumbuhan penduduk lebih memberatkan golongan miskin
 • usaha untuk mengatasi kemiskinan :
 1. Usaha Individu

Seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapinya oleh dirinya. Pada lazimnya seseorang itu dapat mengatasi kemisikinan dirinya menerusi pendidikan.

 1. Penyedekahan

Penyedekahan merupakan satu cara yang baik untuk membantu golongan termiskin dalam masyarakat. Tetapi ia tidak dapat mengatasi masalah kemisikinan secara keseluruhan.

 1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bermaksud penambahan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sesebuah negara. Pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi ia harus disertai dengan pengagihan pendapatan yang adil dalam masyarakat. Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa cadangkan pembangunan ekonomi sebagai faktor yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan.

 1. Pembangunan Masyarakat
 2. Pasaran bebas
 • macam-macam teknologi:
 1. teknologi modern, cirinya : padat modal, mekanis elektris, menggunakan bahan impor, berdasarkan penelitian mutakhir, dsb
 2. teknologi madya, cirinya : padat karya, dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat, menggunakan alat setempat, berdasarkan suatu penelitian
 3. teknologi tradisional, cirinya : bersifat padat karya, menggunakan keterampilan, alat, bahan setempat, berdasarkan kebiasaan atau pengamatan
Iklan