• Tidak semua perbuatan bias disebut karma. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karma!

Karma : semua perbuatan yang dapat dikatakan baik maupun buruk yang dilakukan oleh mahluk, yang muncul melalui pikiran, ucapan, perbuatan yang didasari oleh niat baik sengaja maupun tidak sengaja.

 • Jelaskan apakah dalam agama Buddha dikenal akibat yang disebabkan oleh leluhur ?

Dalam agama Buddha tidak mengenal akibat dari leluhur, karena adanya akibat atau karma buruk yang diterima merupakan hasil karma buruk di masa lalu.

 • Jelaskan 4 macam sebab dari kematian!
 1. Kammakkhaya : habisnya kekuatan janakka kamma(pengatur tentang kelahiran)
 2. Ayukkhaya : habisnya usia hdup mahluk itu
 3. Ubhayakkhaya : habisnya kekuatan janakka kamma dan usia mahluk itu
 4. Upacchedaka kamma : adanya karma buruk yang berat yang menyebabkan mahluk itu meninggal, walaupun janakka kamma dan umurnya masih ada.

 

 • Jelaskan 3 macam objek pikiran atau tanda kematian

KammaAramana         : ingat akan perbuatan baik atau buruknya yang paling berkesan

a.1 kusala/akusala garuka kamma : ingat pada karma baik/buruk  yang pernah dilakukan sebelum kematian

a.2 asanna marana kamma : ingat pada perbuatannya menjelang kematian

a.3 acinna kamma/bahula kamma : ingat pada perbuatan yang paling sering dilakukan

KammaNimitta           : ingat pada simbul atau benda yang paling berkesan baginya

Gati nimitta                 : ingat pada tempat yang paling berkesan

 

 • Jelaskan 4 macam cara kelahiran kembali mahluk-mahluk

Jalabuja yoni               : melalui kandungan

Andaja yoni                : melalui telur

Samsedaja yoni           : lahir di tempat yang lembab

Opapatika yoni            : lahir secara sepontan

 

 • Jelaskan syarat untuk terlahir kembali di alam-alam kehidupan

Sesuai dengan karma, pelaksanaan sila, maupun Samadhi, serta tinggi rendahnya pannya dari mahluk yang bersangkutan

 

 • Jelaskan bagaimana proses kehancuran bumi ini berlangsung

Hancurnya bumi ini karena ketidakberaturannya system rotasi orbit tata surya, sehingga terjadi persilangan orbit dengan system beberapa tata surya lainnya. Akibatnya ada 7 matahari yang menyinari bumi ini dan menyebabkan bumi terbakar dan lenyap.

 

 • Jelaskan yang dimaksud dengan citta niama

Adalah hokum universal yang mengatur tentang pikiran dan batin.

 

 • Jelaskan 2 macam meditasi dalam agama Buddha
  1. Samatha bhavana  : meditasi ketenangan batin. Sehingga dapat memperoleh kesaktian
  2. Vipasana bhavana : meditasi pandangan terang. Sehingga dapat memperoleh tngkat kesucian

 

 • Jelaskan syarat-syarat agar dapat bermeditasi dengan baik dan sukses
  1. Mempunyai keinginan yang kuat
  2. Mempunyai sila yang baik
  3. Mempunyai kesehatan jasmani
  4. Memilih tempat yang tenang
  5. Memilih waktu yang senggang
  6. Mempunyai guru pembimbing
  7. Mempunyai buku pedoman meditasi
  8. Memilih objek meditasi yang sesuai dengan sifat
  9. Memilih posisi tubuh yang rileks
  10. Memilih suhu dan tempat yang nyaman
  11. Mempunyai teman yang sama-sama bermeditasi

 

 • Jelaskan manfaat meditasi yang disesuaikan dengan tingkat pencapaiannya
 1. bila sering bermeditasi dan berhasil : dapat menenangkan pikiran, kewaspadaan terpelihara, indra-indra terkendali
 2. bila bermeditasi dan mencapai jhana : dapat memiliki 1 dari beberapa kekuatan batin (abhina)
 3. bila mencapai kesucian batin : mereka menjadi manusia suci (ariya pugggala)

 

 • sebutkan 5 latihan kemoralan

     1. bertekat untuk tidak membunuh

     2. bertekat untuk tidak mencuri

     3. bertekat untuk tidak berbuat asusila

     4. bertekat untuk tidak berbohong

     5. bertekat untuk tidak makan/minum yang melemahkan kesadaran

 

 • jelaskan 2 hal yang dapat menunjang terlaksanakannya sila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari (damma pelindung dunia)

     1. hiri : perasaan malu untuk berbuat jahat

     2. ottapa : perasaan takut akan akibat dari perbuatan jahatnya

 

 • Jelaskan yang dimaksud dengan dammacakkapavatana sutta

     Adalah kotbah sang Buddha yang pertama kali di taman rusa isipatana kepada 5 orang petapa, dan membabarkan tentang 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8

 

 • jelaskan 3 kelompok dari jalan mulia berunsur 8 !

     1. Sila (moralitas) : perkataan, perbuatan, matapencaharian benar

     2. Samadhi (latihan mental) : usaha, perhatian, konsentrasi benar

     3. Panna (kebijakasanaan) : pandangan, pikiran benar

Iklan